Driver startup window

Driver startup window
Driver startup window
2013-01-05 03:47:28
Region : NewZealand

Model : TL-WN851ND

Hardware Version : V1

Firmware Version : latest

ISP :


When my computer boots up, the driver window always appears. Is there any way that the start up can be hidden? This is on Windows XP.
0
0
#1
Options
3 Replies
Re:Driver startup window
2013-01-06 15:24:53
Phil, you can uninstall it or try to reinstall the driver; while it is installing, choose Install driver only.
and use the windows to configure the wireless network. you can refer to the link http://www.tp-link.com/en/article/?faqid=56 it is quite useful
0
0
#2
Options
Re:Driver startup window
2013-01-07 07:49:09
Thank you Joyce, That is perfect now. Cheers, Phil
0
0
#3
Options
Re:Driver startup window
2013-01-07 23:20:05

Phil wrote

Thank you Joyce, That is perfect now. Cheers, Phil


Giá: 10.000.000VND
Lo?i: Các lo?i khác,C?n bán

Chuyên phân ph?i Máy khoan t? xu?t s? D?c Thuong hi?u Ruko, s?n ph?m da d?ng ,nhi?u ch?c nang khác nhau, kh? nang khoan v?i mui khoan t? có du?ng kÃ*nh t? 12mm - 60mm, chi?u sâu khoét t? 30mm - 110mm, mui khoan s?t chuôi côn, chuôi tr?, mui taro, mui doa. D?c bi?t lo?i máy khoan t? RS4e có b? di?u khi?n tr?c giúp cho chúng ta có th? d?ch chuy?n góc quay lÃ* 200, tÃ*nh nÃ*y uu vi?t hon các lo?i máy khác trên th? tru?ng, giúp cho Chúng ta ti?t ki?m th?i gian vÃ* ti?n b?c. L?c t? c?c m?nh, [url=http://thaomy.wen.ru]truyen sex[/ur]
giá r? nh?t Vi?t Nam.
Anh Phát cam k?t;
D?y d? CO, CQ
Xu?t s?: D?c
HÃ*ng có s?n RS10, RS 20, RS25E, RS 30E, RS40 E
Giao hÃ*ng t?n noi
Qúy khách vui lòng liên h?;
NhÃ* phân ph?i chÃ*nh th?c t?i Vi?t Nam
Công ty c? ph?n Thuong m?i vÃ* s?n xu?t thi?t b? công nghi?p Anh Phát
D?a ch?: Ph? Lai Xá - Kim Chung - HoÃ*i D?c _ HÃ* N?i
[url=http://thaomy.wen.ru]]truyen sex[/ur]
Email: muikhoanso1@gmail.com,
Di?n tho?i: 04.33661551
Hotline: 09.745.945.18
Skype: anh.phuong8
Yahoo: nguyen.anh8
Vui lòng nói rõ b?n tìm th?y tin dang t?i chotot.vn khi liên h?
[url=http://thaomy.wen.ru]]truyen sex[/ur]
0
0
#4
Options