buiductuan182LV1Offline
Following: 0Followers: 0
Forums/ DSL Modem&Routers
2017-10-27 12:08:34
Great
[QUOTE = tplink; 201671] Bộ định tuyến modem xDSL TP-LINK được thiết kế chủ yếu để truy cập Internet bằng đường dây xDSL. Nhưng khách hàng có cách truy cập Internet khác nhau. Để làm cho bộ định...
0HELPFULS
Forums/ Range Extenders
2017-10-27 12:01:06
Re:All firmware or Ranger is so bad, deficient.
OMG, With that ping you can not do anything! RIP: eek:
0HELPFULS